मध्य प्रदेश के संभाग/ज़िले

मध्य प्रदेश के संभाग/ज़िले

1.भोपाल संभाग

• भोपाल ज़िला

• राजगढ़ ज़िला

• रायसेन ज़िला

• विदिशा ज़िला

• सीहोर ज़िला

2.चम्बल संभाग

• श्योपुर ज़िला

• मुरैना ज़िला

• भिंड ज़िला

3.ग्वालियर संभाग

• अशोकनगर ज़िला

• गुना ज़िला

• ग्वालियर ज़िला

• दतिया ज़िला

• शिवपुरी ज़िला

4. इंदौर संभाग

• अलीराजपुर ज़िला

• इन्दौर ज़िला

• खंडवा ज़िला

• खरगोन ज़िला

• झाबुआ ज़िला

• धार ज़िला

• बुरहानपुर ज़िला

• बड़वानी ज़िला

5.जबलपुर संभाग

• कटनी ज़िला

• छिंदवाड़ा ज़िला

• जबलपुर ज़िला

• डिंडौरी ज़िला

• नरसिंहपुर ज़िला

• मंडला ज़िला

• बालाघाट ज़िला

• सिवनी ज़िला

6.नर्मदापुरम संभाग

• बैतूल ज़िला

• हरदा ज़िला

• होशंगाबाद ज़िला

7.रीवा संभाग

• रीवा ज़िला

• सतना ज़िला

• सीधी ज़िला

• सिंगरौली ज़िला

8.सागर संभाग

• छतरपुर ज़िला

• टीकमगढ़ ज़िला

• दमोह ज़िला

• पन्ना ज़िला

• सागर ज़िला

9.शहडोल संभाग

• अनूपपुर ज़िला

• उमरिया ज़िला

• शहडोल ज़िला

10.उज्जैन संभाग

• आगर मालवा ज़िला

• उज्जैन ज़िला

• देवास ज़िला

• नीमच ज़िला

• मंदसौर ज़िला

• रतलाम ज़िला

• शाजापुर ज़िला

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*